Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης
που αφορά στην στήριξη επιχειρήσεων των κλάδων
π α ρ ο χ ή ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν ο ρ γ ά ν ω σ η ς
συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας,
γυμναστηρίων και σχολών χορού έχουν πληγεί από
την πανδημία COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του
α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο υ Κε φ α λ α ί ο υ Κί ν ηση ς των
επιχειρήσεων για τη διατήρηση της συνέχειας της
οικονομικής τους δραστηριότητας.